Privacyverklaring

Praktijk ConScientia, gevestigd aan de Het Kooiveen 24, 8096 MC Oldebroek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://praktijkconscientia.nl
Het Kooiveen 24
8096 MC Oldebroek
info@praktijkconscientia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk ConScientia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkconscientia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk ConScientia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk ConScientia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk ConScientia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk ConScientia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk ConScientia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk ConScientia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkconscientia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk ConScientia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk ConScientia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@praktijkconscientia.nl.


Voorwaarden

  • U kunt zich aanmelden voor behandeling bij Praktijk ConScientia door telefonisch contact op te nemen of door een email te sturen. Het streven is dat u binnen 2 dagen een reactie ontvangt en dat uw eerste gesprek binnen 3 weken na aanmelding plaatsvindt. Het is van belang dat u een verwijsbrief van uw huisarts heeft en deze meeneemt naar het eerste gesprek, samen met een geldig identiteitsbewijs.

  • Er wordt alle aandacht besteed aan de kwaliteit van zorgverlening. Mocht u desondanks klachten hierover hebben dan kunt u dit altijd melden. Graag bespreek ik deze dan met u en er wordt gezocht naar een passende oplossing. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot klachtenfunctionarissen van Klacht & Company en desgewenst een geschillencommissie. Deze kunnen worden ingeschakeld via de beroepsvereniging NIP.

  • Mocht er sprake zijn dat ik door calamiteiten, ernstige ziekte of overlijden mijn werk niet meer kan doen, dan kunt u in overleg met uw huisarts elders uw behandeling voortzetten. Indien mogelijk wordt dan zo spoedig mogelijk een overdracht van uw lopende behandeling geregeld.

  • Mocht u door omstandigheden niet op de gemaakte afspraak kunnen komen, wilt u dit dan 24 uur van tevoren laten weten? Indien dit niet gebeurd, ontvangt u een rekening met het zgn. ‘no-show tarief’ van € 50,00.